Natuurwetgeving

Vanuit de Wet natuurbescherming is een aantal dier- en plantensoorten en gebieden beschermd. Bij ruimtelijke ingrepen of bestemmingswijzigingen dient daarom vooraf te worden onderzocht welke effecten er zijn op de natuur. In een Quickscan Natuurwetgeving brengen wij de effecten op beschermde soorten en gebieden in kaart en geven we aan hoe schadelijke effecten voorkomen of verzacht kunnen worden. 

Bij ruimtelijke ingrepen of ingrijpende beheermaatregelen in of nabij een Natura 2000-gebied of Wetland dient door middel van een passende beoordeling vooraf het effect op dat natuurgebied te worden bepaald.

Wanneer uit de quickscan of inspectie blijkt dat er gericht onderzoek gewenst is om specifieke soortgroepen in kaart te brengen, wordt dit nauw met de opdrachtgever gecommuniceerd, zodat de voorgenomen ingreep geen vertraging oploopt. Desgewenst verzorgen wij een ontheffingsaanvraag of vergunningsaanvraag op de Wet natuurbescherming.

Projecten

Ecologisch begeleiden verdiepen Gulp

Om overstromingen in het centrum van Gulpen (Zuid-Limburg) te voorkomen, werd de Gulp (een snelstromende beek, die als Natura 2000-gebied is aangewezen) in 2020 verdiept. Faunaconsult verzorgde daarbij de ecologische begeleiding. Duizenden beschermde vissen, waaronder beekforel en beekdonderpad werden gevangen en verplaatst naar een stroomafwaarts gelegen deel van de Gulp. Ook werd er voor extra nestgelegenheid voor de grote gele kwikstaart gezorgd.

Lees meer »

Ooijse Bandijk

Het melkveebedrijf aan de Ooijse Bandijk 4 te Ooij ligt aan de rand van Natura 2000-gebied Rijntakken. De eigenaar wilde hier een koffiehuis/theeschenkerij vestigen. Faunaconsult heeft hiervoor in 2018 de natuurtoets uitgevoerd en inrichtingsadvies uitgebracht. 

Lees meer »