Passende beoordeling

Via de Vogelrichtlijn, Habitatrichlijn en RAMSAR-conventie is een aantal Nederlandse natuurgebieden krachtens internationale verdragen beschermd. Het gaat daarbij om Natura 2000-gebieden en Wetlands. Bij ruimtelijke ingrepen of ingrijpende beheermaatregelen in of nabij een Natura 2000-gebied of Wetland dient vooraf het effect op dat natuurgebied te worden bepaald. Door middel van een passende beoordeling brengen wij deze effecten in kaarten wordt aangegeven hoe eventuele schadelijke effecten voorkomen of verzacht kunnen worden. Daarbij gaat het om negatieve effecten op de vastgestelde natuurdoelen (prioritaire soorten of habitats) in zo'n gebied. Desgewenst verzorgen wij de aanvraag voor de vergunning op de Wet natuurbescherming.

Projecten

Ecologisch begeleiden verdiepen Gulp

Om overstromingen in het centrum van Gulpen (Zuid-Limburg) te voorkomen, werd de Gulp (een snelstromende beek, die als Natura 2000-gebied is aangewezen) in 2020 verdiept. Faunaconsult verzorgde daarbij de ecologische begeleiding. Duizenden beschermde vissen, waaronder beekforel en beekdonderpad werden gevangen en verplaatst naar een stroomafwaarts gelegen deel van de Gulp. Ook werden er voor extra nestgelegenheid voor de grote gele kwikstaart gezorgd.

Lees meer »

Ooijse Bandijk

Het melkveebedrijf aan de Ooijse Bandijk 4 te Ooij ligt aan de rand van Natura 2000-gebied Rijntakken. De eigenaar wilde hier een koffiehuis/theeschenkerij vestigen. Faunaconsult heeft hiervoor in 2018 de natuurtoets uitgevoerd en inrichtingsadvies uitgebracht. 

Lees meer »