Quickscan Natuurwetgeving

Een groot aantal wilde dieren en planten is beschermd via de Wet natuurbescherming. Om schade aan deze soorten te voorkomen moet bij vrijwel elke ruimtelijke ingreep een quickscan natuurwetgeving worden uitgevoerd. Daarbij wordt middels een veldbezoek nagegaan of er beschermde planten of verblijfplaatsen van beschermde dieren in of nabij het plangebied aanwezig (kunnen) zijn. Als dat zo is, dan wordt nagegaan of het project daarop negatieve effecten kan hebben en hoe negatieve effecten kunnen worden voorkomen. Voorbeelden van projecten waarvoor een quickscan is vereist zijn:

  • sloop van gebouwen
  • ontwikkeling van woonwijken en bedrijventerreinen
  • dempen van wateren
  • aanleg van wegen, fietspaden en stedelijk groen
  • aanleg van recreatieterreinen
  • natuurontwikkelingsprojecten
  • kappen van bomen of een bosperceel.

Tijdens het veldbezoek proberen we altijd al direct zo veel mogelijk soortgroepen uit te sluiten. Dat scheelt opdrachtgevers de kosten van aanvullend onderzoek. We hebben bij een veldbezoek daarom altijd een boomcamera, ladder, zaklamp en steeknet bij ons. Indien blijkt dat er beschermde soorten in het plangebied voorkomen, dan geven wij aan op welke wijze uw project zo snel mogelijk kan doorgaan. Als er een ontheffing voor beschermde soorten moet worden aangevraagd, dan kunnen wij deze desgewenst voor u opstellen en afhandelen. Naast de effecten op beschermde soorten brengen we in een quickscan natuurwetgeving ook de effecten op beschermde natuurgebieden in kaart. Het gaat daarbij om Natura 2000-gebieden, Wetlands en Natuurnetwerk Nederland.

Indien het slechts om een sloopmelding of kap van bomen gaat, waarbij er geen bestemmingswijziging nodig is, kan meestal worden volstaan met een eenvoudige flora- en fauna-inspectie. We brengen dan alleen de effecten op beschermde soorten in en nabij het plangebied in kaart. De effecten op beschermde gebieden worden in een flora- en fauna-inspectie dus buiten beschouwing gelaten.

Projecten

Ecologisch begeleiden verdiepen Gulp

Om overstromingen in het centrum van Gulpen (Zuid-Limburg) te voorkomen, werd de Gulp (een snelstromende beek, die als Natura 2000-gebied is aangewezen) in 2020 verdiept. Faunaconsult verzorgde daarbij de ecologische begeleiding. Duizenden beschermde vissen, waaronder beekforel en beekdonderpad werden gevangen en verplaatst naar een stroomafwaarts gelegen deel van de Gulp. Ook werd er voor extra nestgelegenheid voor de grote gele kwikstaart gezorgd.

Lees meer »

Ooijse Bandijk

Het melkveebedrijf aan de Ooijse Bandijk 4 te Ooij ligt aan de rand van Natura 2000-gebied Rijntakken. De eigenaar wilde hier een koffiehuis/theeschenkerij vestigen. Faunaconsult heeft hiervoor in 2018 de natuurtoets uitgevoerd en inrichtingsadvies uitgebracht. 

Lees meer »