Passende beoordeling

Via de Vogelrichtlijn, Habitatrichlijn en RAMSAR-conventie is een aantal Nederlandse natuurgebieden krachtens internationale verdragen beschermd. Het gaat daarbij om Natura2000 gebieden en Wetlands. Bij ruimtelijke ingrepen of ingrijpende beheermaatregelen in of nabij een Natura2000 gebied of Wetland dient vooraf het effect op dat natuurgebied te worden bepaald. Door middel van een passende beoordeling brengen wij deze effecten in kaarten wordt aangegeven hoe eventuele schadelijke effecten voorkomen of verzacht kunnen worden. Daarbij gaat het om negatieve effecten op de vastgestelde natuurdoelen (prioritaire soorten of habitats) in zo'n gebied. Desgewenst verzorgen wij de aanvraag voor de vergunning op de Wet Natuurbescherming.

Projecten

Inventarisaties gedragscode bosbeheer

Voor de houtoogst of reguliere dunning is het zinvol bijzondere en beschermde natuurwaarden in een bos in kaart te laten brengen (vanuit de Wet natuurbescherming is dit wettelijk zelfs verplicht). Wij doen dit door middel van een flora- en faunainspectie, waarbij we het bos volledig uitkammen.

Lees meer »

Natuurtoets Wekeromse zand

Het Wekeromse Zand is onderdeel van Natura2000 gebied Veluwe. Stichting Het Geldersch Landschap en Kasteelen wilde een deel van het grove dennenbos omvormen tot prioritaire habitattypen stuifzand en droge heide. Faunaconsult heeft hiervoor in 2012 de natuurtoets uitgevoerd en inrichtingsadvies uitgebracht. 

Lees meer »