Onderzoek

Om verschillende redenen kan het nodig zijn de flora en fauna in een bepaald gebied te inventariseren: Indien er bijzondere planten en dieren in een natuurgebied voorkomen, is het wenselijk het beheer en de verdere inrichting op deze soorten af te stemmen. Ook is het wenselijk om na te gaan of het gevoerde beheer wel het gewenste effect heeft gehad. Tenslotte kan het bij ruimtelijke ingrepen, vanuit de Wet natuurbescherming verplicht zijn vooraf te laten onderzoeken of er beschermde planten en dieren in het gebied voorkomen.

Wij inventariseren de volgende soortgroepen:

  • vleermuizen (met heterodyne batdetector, time-expansionapperatuur en boomcamera);
  • overige zoogdieren (met behulp van lifetraps, cameravallen en sporenonderzoek);
  • vogels (broedvogelkartering volgens de BMP methode van het SOVON);
  • flora (incl. vegetatiekarteringen volgens de Tansley-schaal en beoordeling van vegetaties als prioritair habitattype of vegetatietype);
  • amfibieën en vissen (steeknetinventarisaties en pitfall-methode);
  • reptielen (zichtwaarnemingen, onderzoek met grondplaten en pitfall-methode);
  • insecten (vlinders, libellen en sprinkhanen op zicht).

Projecten

Gebruik van faunapassages Greenportlane/A73

In opdracht van de Provincie Limburg monitoorde Faunaconsult de flora en fauna in het gebied rondom de Greenportlane (Gemeente Grubbenvorst).

Lees meer »