Quickscan Natuurwetgeving

Een groot aantal wilde dieren en planten is beschermd via de Wet Natuurbescherming. Om schade aan deze soorten te voorkomen moet bij vrijwel elke ruimtelijke ingreep een quickscan natuurwetgeving worden uitgevoerd. Daarbij wordt via een veldbezoek nagegaan of er beschermde planten of verblijfplaatsen van beschermde dieren in of nabij het plangebied aanwezig zijn. Als blijkt dat dat zo is, dan wordt  nagegaan of het project daarop negatieve effecten kan hebben en hoe met (kleine) aanpassingen negatieve effecten kunnen worden voorkomen. Voorbeelden van projecten waarvoor een quickscan is vereist zijn:

  • sloop van gebouwen
  • ontwikkeling van woonwijken en bedrijventerreinen
  • dempen van wateren
  • aanleg van wegen, fietspaden en stedelijk groen
  • aanleg van recreatieterreinen
  • natuurontwikkelingsprojecten
  • kappen van bomen of een bosperceel.

Tijdens het veldonderzoek proberen we altijd direct zo veel mogelijk soortgroepen te inventariseren. Daartoe hebben we altijd een boomcamera, ladder en steeknet bij ons. Dit heeft als voordeel dat we opdrachtgevers vaak (kosten en tijd die gepaard gaan met) aanvullend onderzoek kunnen besparen. Indien blijkt dat er beschermde soorten in het plangebied voorkomen, dan geven wij aan op welke wijze uw project zo snel mogelijk kan doorgaan, liefst zonder een ontheffingsaanvraag op de Wet Natuurbescherming. Als er toch een ontheffing moet worden aangevraagd, dan stellen wij deze desgewenst voor u op en handelen we deze volledig af.

Naast de effecten op beschermde soorten brengen we in een quickscan natuurwetgeving ook de effecten op beschermde natuurgebieden in kaart. Het gaat daarbij om Natura2000 gebieden, Wetlands en Natuurnetwerk Nederland. Indien het slechts om een kleine ingreep gaat, kan veelal worden volstaan met een flora- en fauna-inspectie, waarbij we alleen de effecten op beschermde soorten in en nabij het plangebied in kaart brengen; de effecten op beschermde gebieden worden in een flora- en fauna-inspectie dus buiten beschouwing gelaten.

Projecten

Inventarisaties gedragscode bosbeheer

Voor de houtoogst of reguliere dunning is het zinvol bijzondere en beschermde natuurwaarden in een bos in kaart te laten brengen (vanuit de Wet natuurbescherming is dit wettelijk zelfs verplicht). Wij doen dit door middel van een flora- en faunainspectie, waarbij we het bos volledig uitkammen.

Lees meer »

Natuurtoets Wekeromse zand

Het Wekeromse Zand is onderdeel van Natura2000 gebied Veluwe. Stichting Het Geldersch Landschap en Kasteelen wilde een deel van het grove dennenbos omvormen tot prioritaire habitattypen stuifzand en droge heide. Faunaconsult heeft hiervoor in 2012 de natuurtoets uitgevoerd en inrichtingsadvies uitgebracht. 

Lees meer »