Quickscan Natuurwetgeving

Een groot aantal wilde dieren en planten is beschermd via de Wet Natuurbescherming. Om schade aan deze soorten te voorkomen moet bij vrijwel elke ruimtelijke ingreep een quickscan natuurwetgeving worden uitgevoerd. Daarbij wordt middels een veldbezoek nagegaan of er beschermde planten of verblijfplaatsen van beschermde dieren in of nabij het plangebied aanwezig (kunnen) zijn. Als dat zo is, dan wordt  nagegaan of het project daarop negatieve effecten kan hebben en hoe negatieve effecten kunnen worden voorkomen. Voorbeelden van projecten waarvoor een quickscan is vereist zijn:

  • sloop van gebouwen
  • ontwikkeling van woonwijken en bedrijventerreinen
  • dempen van wateren
  • aanleg van wegen, fietspaden en stedelijk groen
  • aanleg van recreatieterreinen
  • natuurontwikkelingsprojecten
  • kappen van bomen of een bosperceel.

Tijdens het veldbezoek proberen we altijd al direct zo veel mogelijk soortgroepen uit te sluiten. Dat scheelt opdrachtgevers de kosten van aanvullend onderzoek. We hebben bij een veldbezoek daarom altijd een boomcamera, ladder, zaklamp en steeknet bij ons. Indien blijkt dat er beschermde soorten in het plangebied voorkomen, dan geven wij aan op welke wijze uw project zo snel mogelijk kan doorgaan. Als er een ontheffing voor beschermde soorten moet worden aangevraagd, dan kunnen wij deze desgewenst voor u opstellen en afhandelen. Naast de effecten op beschermde soorten brengen we in een quickscan natuurwetgeving ook de effecten op beschermde natuurgebieden in kaart. Het gaat daarbij om Natura2000 gebieden, Wetlands en Natuurnetwerk Nederland.

Indien het slechts om een sloopmelding of kap van bomen gaat, waarbij er geen bestemmingswijziging nodig is, kan meestal worden volstaan met een eenvoudige flora- en fauna-inspectie. We brengen dan alleen de effecten op beschermde soorten in en nabij het plangebied in kaart. De effecten op beschermde gebieden worden in een flora- en fauna-inspectie dus buiten beschouwing gelaten.

Projecten

Ooijse Bandijk

Het melkveebedrijf aan de Ooijse Bandijk 4 te Ooij ligt aan de rand van Natura2000 gebied Rijntakken. De eigenaar wilde hier een koffiehuis/theeschenkerij vestigen. Faunaconsult heeft hiervoor in 2018 de natuurtoets uitgevoerd en inrichtingsadvies uitgebracht. 

Lees meer »

Inventarisaties gedragscode bosbeheer

Voor de houtoogst of reguliere dunning is het zinvol bijzondere en beschermde natuurwaarden in een bos in kaart te laten brengen (vanuit de Wet natuurbescherming is dit wettelijk zelfs verplicht). Wij doen dit door middel van een flora- en faunainspectie, waarbij we het bos volledig uitkammen.

Lees meer »