Mitigatie- en compensatieplannen

Vanuit de Wet natuurbescherming kan het nodig zijn een mitigatie- of compensatieplan op te stellen. Beide komen in feite op het zelfde neer, maar hebben in de praktijk vooral een juridisch verschil: van mitigatie wordt meestal gesproken als er geen ontheffing mogelijk is (veelal bij vogels), van compensatie als er een ontheffing wordt aangevraagd.

In een mitigatie- of compensatieplan worden de negatieve effecten die uw plan heeft op streng beschermde dieren of vogels zoveel mogelijk teniet gedaan. Veelal komt dit neer op het optimaliseren van een, aan het plangebied grenzend gebied, zodat dit als foerageergebied voor de strenger beschermde soort(en) geschikt wordt. Door onze ervaring en creativiteit kan kan dit vaak worden gerealiseerd zonder torenhoge projectkosten.

Projecten

Ecologisch begeleiden verdiepen Gulp

Om overstromingen in het centrum van Gulpen (Zuid-Limburg) te voorkomen, werd de Gulp (een snelstromende beek, die als Natura 2000-gebied is aangewezen) in 2020 verdiept. Faunaconsult verzorgde daarbij de ecologische begeleiding. Duizenden beschermde vissen, waaronder beekforel en beekdonderpad werden gevangen en verplaatst naar een stroomafwaarts gelegen deel van de Gulp. Ook werden er voor extra nestgelegenheid voor de grote gele kwikstaart gezorgd.

Lees meer »

Ooijse Bandijk

Het melkveebedrijf aan de Ooijse Bandijk 4 te Ooij ligt aan de rand van Natura 2000-gebied Rijntakken. De eigenaar wilde hier een koffiehuis/theeschenkerij vestigen. Faunaconsult heeft hiervoor in 2018 de natuurtoets uitgevoerd en inrichtingsadvies uitgebracht. 

Lees meer »