Mitigatie- en compensatieplannen

Bij een ontheffingsaanvraag op de Wet natuurbescherming is het meestal nodig een mitigatie- en/of compensatieplan op te stellen. Bij mitigatie gaat het om het tegengaan van de negatieve effecten, bij compensatie worden de verliezen aan habitat etc. 1 op 1 gecompenseerd. Veelal komt dit neer op het optimaliseren van een aan het plangebied grenzend gebied, zodat dit als foerageergebied voor de strenger beschermde soort(en) geschikt wordt. Door onze ruime ervaring en creativiteit kan dit meestal zonder torenhoge projectkosten.

Projecten

Ecologisch begeleiden verdiepen Gulp

Om overstromingen in het centrum van Gulpen (Zuid-Limburg) te voorkomen, werd de Gulp (een snelstromende beek, die als Natura 2000-gebied is aangewezen) in 2020 verdiept. Faunaconsult verzorgde daarbij de ecologische begeleiding. Duizenden beschermde vissen, waaronder beekforel en beekdonderpad werden gevangen en verplaatst naar een stroomafwaarts gelegen deel van de Gulp. Ook werd er voor extra nestgelegenheid voor de grote gele kwikstaart gezorgd.

Lees meer »

Ooijse Bandijk

Het melkveebedrijf aan de Ooijse Bandijk 4 te Ooij ligt aan de rand van Natura 2000-gebied Rijntakken. De eigenaar wilde hier een koffiehuis/theeschenkerij vestigen. Faunaconsult heeft hiervoor in 2018 de natuurtoets uitgevoerd en inrichtingsadvies uitgebracht. 

Lees meer »