Begrazing

Faunaconsult heeft ruime ervaring met begrazing van natuurgebieden. Wij leveren de dieren, beheren en adviseren u over de optimale graasdruk (welke dichtheid in uw gebied de grootste biodiversiteit oplevert). Daarbij baseren we ons op onze ervaringen, die we sinds 1994 hebben opgedaan met grazers in (zeer grote) natuurgebieden, in binnen- en buitenland. In een terrein waar wij begrazing verzorgen heeft dit in 2016 geresulteerd in de aanwezigheid van tientallen individuen van het gevlekte zonneroosje. Deze rode lijstsoort kwam tot 2016 maar op 2 locaties in Nederland voor. In een van onze andere begrazingsgebieden groeien ondermeer moeraswespenorchis, blauwe knoop, moeraskartelblad en grote pimpernel.

Begrazing met Exmoorpony's bevordert het herstel van heide of soortenrijk grasland, doordat Exmoors een sterke voorkeur hebben voor grasachtigen. Deze worden kort gegeten, terwijl de meeste bloemgevende planten niet worden gegeten. Vanwege hun voorkeur voor riet, verhinderen pony's ook dat poelen dichtgroeien. Hierdoor blijft het zonlicht de bodem van de poel bereiken, hetgeen belangrijk is voor de ontwikkeling van amfibieënlarven. In tegenstelling tot runderen (die 's zomers vaak urenlang in poelen staan om af te koelen), mesten pony's vrijwel nooit in poelen. Doordat Exmoorpony's vaste mestplekken hebben, worden delen van het terrein verschraalt en andere delen juist verrijkt. Zo is er jaarrond veel structuurvariatie in het terrein. Wij hebben specifiek voor Exmoorpony’s gekozen, omdat dit de laatste wilde oerpony's van Europa zijn.

Begrazing met geiten gaat verbossing tegen, doordat geiten meer dan andere landbouwhuisdieren bomen en struiken bestrijden. Wij hebben specifiek voor de Nederlandse landgeit gekozen, omdat dit het enige oorspronkelijke Nederlandse geitenras is dat nog bestaat. Doordat Exmoorpony's en Nederlandse landgeiten van nature afstand houden tot de mens, kunnen onze dieren ook worden ingezet in terreinen die open staan voor publiek.

Projecten

Begrazingsproject Schuitwater

Faunaconsult startte in het voorjaar van 2021 met een nieuwe groep Exmoorpony’s in natuurgebied ‘Schuitwater’. Het Schuitwater is eigendom van Staatsbosbeheer en het bevindt zich in Noord-Limburg, tussen de plaatsen Melderslo en Broekhuizen.

Lees meer »

Begrazing natuurgebieden Brongebied Aalsbeek en Ecozone De Klomp

Faunaconsult verzorgt sinds 2007 de begrazing van het 20 ha grote natuurgebied Brongebied Aalsbeek (Gemeente Venlo) en sinds 2012 de begrazing van Ecozone De Klomp (Gemeente Ede). Beide gebieden worden begraasd door Exmoorpony's.

Lees meer »

Begrazingsproject Groeve Koningsbosch (Sanders en Geraedts)

Sinds 2011 verzorgt Faunaconsult begrazing met een kudde Nederlandse landgeiten van het als natuur opgeleverde deel van groeve Koningsbosch.

Lees meer »