Mitigatie- en compensatieplannen

Vanuit de Flora- en faunawet kan het nodig zijn een mitigatie- of compensatieplan op te stellen. Beide komen in feite op het zelfde neer, maar hebben in de praktijk vooral een juridisch verschil: van mitigatie wordt meestal gesproken als er geen ontheffing mogelijk is (veelal bij vogels), van compensatie als er een ontheffing wordt aangevraagd.

In een mitigatie- of compensatieplan worden de negatieve effecten die uw plan heeft op streng beschermde dieren of vogels zoveel mogelijk teniet gedaan. Veelal komt dit neer op het optimaliseren van een, aan het plangebied grenzend gebied, zodat dit als foerageergebied voor de strenger beschermde soort(en) geschikt wordt. Door onze ervaring en creativiteit kan kan dit vaak worden gerealiseerd zonder torenhoge projectkosten.

Projecten

Inventarisaties gedragscode bosbeheer

Voor de houtoogst of reguliere dunning is het zinvol bijzondere en beschermde natuurwaarden in een bos in kaart te laten brengen (vanuit de Wet natuurbescherming is dit wettelijk zelfs verplicht). Wij doen dit door middel van een flora- en faunainspectie, waarbij we het bos volledig uitkammen.

Lees meer »

Natuurtoets Wekeromse zand

Het Wekeromse Zand is onderdeel van Natura2000 gebied Veluwe. Stichting Het Geldersch Landschap en Kasteelen wilde een deel van het grove dennenbos omvormen tot prioritaire habitattypen stuifzand en droge heide. Faunaconsult heeft hiervoor in 2012 de natuurtoets uitgevoerd en inrichtingsadvies uitgebracht. 

Lees meer »