Natuurwetgeving

Vanuit de Wet Natuurbescherming is een aantal dier- en plantensoorten en gebieden beschermd. Bij ruimtelijke ingrepen of bestemmingswijzigingen dient daarom vooraf te worden onderzocht welke effecten er zijn op de natuur. In een Quickscan Natuurwetgeving brengen wij de effecten op beschermde soorten en gebieden in kaart en geven we aan hoe schadelijke effecten voorkomen of verzacht kunnen worden. 

Bij ruimtelijke ingrepen of ingrijpende beheermaatregelen in of nabij een Natura2000 gebied of Wetland dient door middel van een passende beoordeling vooraf het effect op dat natuurgebied te worden bepaald.

Wanneer uit de quickscan of inspectie blijkt dat er gericht onderzoek gewenst is om specifieke soortgroepen in kaart te brengen, wordt dit nauw met de opdrachtgever gecommuniceerd, zodat de voorgenomen ingreep geen vertraging oploopt. Desgewenst verzorgen wij een ontheffingsaanvraag of vergunningsaanvraag op de Wet Natuurbescherming.

Projecten

Inventarisaties gedragscode bosbeheer

Voor de houtoogst of reguliere dunning is het zinvol bijzondere en beschermde natuurwaarden in een bos in kaart te laten brengen (vanuit de Wet natuurbescherming is dit wettelijk zelfs verplicht). Wij doen dit door middel van een flora- en faunainspectie, waarbij we het bos volledig uitkammen.

Lees meer »

Natuurtoets Wekeromse zand

Het Wekeromse Zand is onderdeel van Natura2000 gebied Veluwe. Stichting Het Geldersch Landschap en Kasteelen wilde een deel van het grove dennenbos omvormen tot prioritaire habitattypen stuifzand en droge heide. Faunaconsult heeft hiervoor in 2012 de natuurtoets uitgevoerd en inrichtingsadvies uitgebracht. 

Lees meer »