Gedragscode Bosbeheer

Voordat u hout oogst of een dunning in uw bosperceel laat uitvoeren is het zinvol bijzondere en beschermde natuurwaarden in uw bos in kaart te laten brengen (vanuit de Wet Natuurbescherming is dit wettelijk zelfs verplicht). Wij doen dit door middel van een flora- en fauna-inspectie, waarbij we het bos volledig uitkammen. Daarbij markeren we de beschermde en bijzondere planten, rode bosmiernesten, dassenburchten, holle bomen (dit zijn potentiele vleermuisverblijven of bijzondere nestlocaties) en bomen met roofvogelnesten, met behulp van speciale groene verf en/of rood-wit markeerlint. Daarnaast worden al deze items in het veld met behulp van een GPS ingemeten en worden alle waarnemingen in een rapport vermeld. Deze aanpak resulteert in een wettelijk verantwoorde werkwijze en een toename van de bijzondere natuur in uw bos.

Projecten

Inventarisaties gedragscode bosbeheer

Voor de houtoogst of reguliere dunning is het zinvol bijzondere en beschermde natuurwaarden in een bos in kaart te laten brengen (vanuit de Wet natuurbescherming is dit wettelijk zelfs verplicht). Wij doen dit door middel van een flora- en faunainspectie, waarbij we het bos volledig uitkammen.

Lees meer »

Natuurtoets Wekeromse zand

Het Wekeromse Zand is onderdeel van Natura2000 gebied Veluwe. Stichting Het Geldersch Landschap en Kasteelen wilde een deel van het grove dennenbos omvormen tot prioritaire habitattypen stuifzand en droge heide. Faunaconsult heeft hiervoor in 2012 de natuurtoets uitgevoerd en inrichtingsadvies uitgebracht. 

Lees meer »