Inrichtingsadvies AWACS-bos 'In de Roet' (Gemeente Schinveld)

In 2006 was het bosgebied ‘In de Roet’ te Schinveld uitvoerig in het nieuws toen het Ministerie van Defensie een deel er van liet kappen. Dit werd nodig geacht omdat een aantal boomtoppen zich in de obstakelvrije aanvliegzone van het net over de grens gelegen AWACS vliegveld bevonden. De Gemeente Onderbanken en de Vereniging Stop AWACS Overlast hebben nadien succesvol aangevochten, zodat het bos in ere dient te worden hersteld. In opdracht van de Gemeente Onderbanken heeft Faunaconsult in 2013 onderzocht of dit mogelijk is en wat er het beste kan worden gedaan qua inrichting.

Faunaconsult heeft in kaart gebracht welke bijzondere natuurwaarden (Rode Lijstsoorten, zeldzame vegetatietypen) er nu en in het verleden voorkwamen en heeft vervolgens de abiotische factoren (potenties) in beeld gebracht. Vervolgens is bepaald welk van de volgende drie opties de voorkeur heeft: 1. volledig herstel van de situatie van vóór januari 2006; 2. de huidige situatie in stand houden (niets doen); 3. gedeeltelijk herstel van de situatie van vóór januari 2006.

Van elk van de drie opties is tevens aangegeven of deze al dan niet haalbaar zijn, evenals de financiële consequenties, de consequenties voor de natuur en de consequenties vanuit de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet.

Uiteindelijk is er gekozen voor gericht beheer van de spontaan opgekomen vegetatie (periodiek vrijzetten toekomstbomen), in combinatie met het aanplanten van volwassen zomereiken en vleermuiskasten. Ook is er geadviseerd om de tijdens dit onderzoek ontdekte voortplantingspoel van de vinpootsalamander voortaan te onderhouden.

Meer projecten

Begrazingsproject Schuitwater

Faunaconsult startte in het voorjaar van 2021 met een nieuwe groep Exmoorpony’s in natuurgebied ‘Schuitwater’. Het Schuitwater is eigendom van Staatsbosbeheer en het bevindt zich in Noord-Limburg, tussen de plaatsen Melderslo en Broekhuizen.

Lees meer »

Ecologisch begeleiden verdiepen Gulp

Om overstromingen in het centrum van Gulpen (Zuid-Limburg) te voorkomen, werd de Gulp (een snelstromende beek, die als Natura 2000-gebied is aangewezen) in 2020 verdiept. Faunaconsult verzorgde daarbij de ecologische begeleiding. Duizenden beschermde vissen, waaronder beekforel en beekdonderpad werden gevangen en verplaatst naar een stroomafwaarts gelegen deel van de Gulp. Ook werd er voor extra nestgelegenheid voor de grote gele kwikstaart gezorgd.

Lees meer »

Ooijse Bandijk

Het melkveebedrijf aan de Ooijse Bandijk 4 te Ooij ligt aan de rand van Natura 2000-gebied Rijntakken. De eigenaar wilde hier een koffiehuis/theeschenkerij vestigen. Faunaconsult heeft hiervoor in 2018 de natuurtoets uitgevoerd en inrichtingsadvies uitgebracht. 

Lees meer »