Inrichtingsadvies AWACS-bos 'In de Roet' (Gemeente Schinveld)

In 2006 was het bosgebied ‘In de Roet’ te Schinveld uitvoerig in het nieuws toen het Ministerie van Defensie een deel er van liet kappen. Dit werd nodig geacht omdat een aantal boomtoppen zich in de obstakelvrije aanvliegzone van het net over de grens gelegen AWACS vliegveld bevonden. De Gemeente Onderbanken en de Vereniging Stop AWACS Overlast hebben nadien succesvol aangevochten, zodat het bos in ere dient te worden hersteld. In opdracht van de Gemeente Onderbanken heeft Faunaconsult in 2013 onderzocht of dit mogelijk is en wat er het beste kan worden gedaan qua inrichting.

Faunaconsult heeft in kaart gebracht welke bijzondere natuurwaarden (Rode Lijstsoorten, zeldzame vegetatietypen) er nu en in het verleden voorkwamen en heeft vervolgens de abiotische factoren (potenties) in beeld gebracht. Vervolgens is bepaald welk van de volgende drie opties de voorkeur heeft: 1. volledig herstel van de situatie van vóór januari 2006; 2. de huidige situatie in stand houden (niets doen); 3. gedeeltelijk herstel van de situatie van vóór januari 2006.

Van elk van de drie opties is tevens aangegeven of deze al dan niet haalbaar zijn, evenals de financiële consequenties, de consequenties voor de natuur en de consequenties vanuit de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet.

Uiteindelijk is er gekozen voor gericht beheer van de spontaan opgekomen vegetatie (periodiek vrijzetten toekomstbomen), in combinatie met het aanplanten van volwassen zomereiken en vleermuiskasten. Ook is er geadviseerd om de tijdens dit onderzoek ontdekte voortplantingspoel van de vinpootsalamander voortaan te onderhouden.

Meer projecten

Begrazing natuurgebied Brongebied Aalsbeek

Faunaconsult verzorgt de begrazing van het 20 ha grote natuurgebied Brongebied Aalsbeek. Hier graast een haremgroep Exmoorpony's.

Lees meer »

Begrazingsproject Groeve Koningsbosch (Sanders en Geraedts)

Sinds 2011 verzorgt Faunaconsult begrazing met een kudde Nederlandse landgeiten

Lees meer »

Aanleg 3 ha nieuwe natuur bij Brongebied Aalsbeek (Belfeld)

In eigen beheer kochten we in 2014 een 3 ha grote maisakker naast natuurgebied Brongebied Aalsbeek (Belfeld). Deze akker vormde een onderbreking voor de natuurbeleving van wandelaars over de aangrenzende wegen Rietweg/Aan de Loerdijk en een hap uit het bestaande natuurgebied.

Lees meer »